Regulamin

Regulamin serwisu PlakatClub.pl


§ 1

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu PlakatClub.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz serwisów zależnych w domenie www.plakatclub.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy i Administratora serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 2. Każdy potencjalny użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Wydawcą i Administratorem serwisu PlakatClub.pl, znajdującym się w domenie www.plakatclub.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest …..........................................................................
 2. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, oraz innych danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednich podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów udostępniono na stronach Serwisu. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 3. Korzystanie z Serwisu, z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z zarejestrowaniem się w Serwisie poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu, e-maila kontaktowego, wybrania loginu oraz hasła.
 4. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz dostępnych w nim materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Korzystanie o którym mowa w pkt. 4 nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy
 6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Serwisie na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 8. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w pkt. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest niedopuszczalne i zakazane – chyba, że na podstawie osobnej, odpowiedniej umowy z Wydawcą.
 9. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 3, 4 i 6 korzystanie z utworów i materiałów udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie jest zabronione. W celu uzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie, prosimy o kontakt z Wydawcą.
 10. Naruszenie praw Wydawcy będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 3

 1. Dostęp do Serwisu dla zarejestrowanych użytkowników jest bezpłatny.
 2. Wydawca i Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do pobierania sobie w przyszłości opłat za korzystanie z Serwisu i oferowanych przez Serwis w przyszłości usług i produktów.
 3. Pełny dostęp do Serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji potwierdzonej mailem od użytkownika i poprawnym zalogowaniem się do serwisu po raz pierwszy. Użytkownik może w każdej chwili przesłać maila z informacją o rezygnacji, a tym samym z prośbą o usunięcie jego danych z systemu.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik:
  a. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  b. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  c. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.
  d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazanym w formularzu rejestracyjnym koncie poczty elektronicznej komunikatów technicznych oraz informacji handlowych wysyłanych przez Serwis w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 5. Każdy użytkownik, w tym także niezarejestrowany w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazanym przez siebie koncie poczty elektronicznej informacji dotyczących treści i usług Serwisu.
 6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o których mowa w pkt.5 wymaga potwierdzenia mailem od użytkownika.

 § 4

 1. Każdy z użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z materiałów i usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu zgodnie zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
  a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
  b. przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
  e. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu,
  f. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 4. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  a. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
  b. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 5

 1. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia użytkownika z Serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy użytkownik nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie, narusza prawo autorskie, prawo osób trzecich, bądź inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Serwisowi PlakatClub.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 3. Serwis PlakatClub.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis materiałów i usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych materiałów i usług.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w pkt. 3 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§ 6

 1. Użytkownik może kierować wszelkie uwagi lub reklamacje w sprawach związanych z działaniem Serwisu bezpośrednio na adres: …............................... . W szczególności powinien zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości i/lub błędy w działaniu serwisu i/lub udostępnianych informacjach i materiałach.
 2. Wydawca i Administrator Serwisu rozpatrzy uwagi lub reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie sprawy wymaga dłuższego czasu.
 3. Wydawca i Administrator Serwisu zastrzega, że rozpatrzenie spraw o których mowa w pkt. 1 i 2 może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od użytkownika, a czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpoznania sprawy.
 4. Odpowiedź na uwagi lub reklamacje Wydawca i Administrator kieruje na konto poczty elektronicznej użytkownika.

§ 7

 1. Wydawca i Administrator Serwisu PlakatClub.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca i Administrator Serwisu PlakatClub.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, zawartości Serwisu oraz oferowanych przez niego usług. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: …....................................
do góry ^

© 2011-2024 Plakat Club. Wszelkie prawa zastrzeżone.